Skargi odszkodowawcze

c) skargi odszkodowawcze (odpowiedzialność pozakontraktowa) (Art. 235 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej Art. 151 Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej),

d) skargi wniesione na podstawie klauzuli arbitrażowej (Art. 238 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej , Art. 153 Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej),

Czytaj

PRZEPŁYWY SIŁY ROBOCZEJ W EUROPIE

Zarys teoretycznych podstaw międzynarodowych przepływów siły roboczej Każdy kraj dysponuje określonymi zasobami czynników wytwórczych, wśród których najważniejszym jest ludność wraz z jej skłonnością do przemieszczania się, czyli zmiany miejsca zamieszkania i/lub pracy wewnątrz kraju bądź regionu, jak również między krajami i regionami. Owe przemieszczanie się to migracje, wewnętrzne bądź zagraniczne. Migracje zagraniczne to wyjazdy (emigracje) ludności z kraju stałego miejsca zamieszkania oraz przyjazdy (imigracje) ludności do kraju w celu osiedlenia się w nim (migracje stałe) lub przebywania na czas określony (migracje czasowe nie związane z turystyką).

Czytaj

Wysokie stopy procentowe

Poziom długoterminowych stóp procentowych obniżył się w Polsce z 10,7% w 2001 roku do poziomu 5,8% w 2003 roku. Główną przyczyną tak pokaźnego spadku stóp procentowych było znaczne ograniczenie w tym okresie stopy inflacji i obniżenie w związku z tym przez NBP podstawowych stóp procentowych banku centralnego (w okresie pomiędzy lutym 2001 a czerwcem 2003 stopę referencyjną NBP obniżono z 19% do poziomu 5,25%, czyli łącznie o 13,75 pkt. proc.). W efekcie w ciągu przeszło 2 lat długoterminowe nominalne stopy procentowe znacząco zbliżyły się do średniego poziomu notowanego w UE, zaś począwszy od 2003 roku Polska spełnia kryterium zbieżności w tym zakresie.

Czytaj

Trybunał jest właściwy do rozpatrywania wszystkich spraw

-1998 r., w drodze Protokołu Nr 11. Na podstawie tego aktu miejsce dotychczasowych organów orzekających na sesjach od 1 listopada 1998 r., zajął stały Europejski Trybunał Praw Człowieka. W jego składzie zasiadają sędziowie z państw – stron konwencji (a nie jak poprzednio, państw członkowskich Rady Europy).

Trybunał jest właściwy do rozpatrywania wszystkich spraw wniesionych w drodze skargi indywidualnej i międzynarodowej. Jurysdykcja Trybunału obejmuje każde państwo Konwencji.

Czytaj

Finansowanie kosztów inwestycji przez budżet Wspólnoty

– przeniesienie decyzji, dotyczących instrumentarium interwencji na szczebel ponadnarodowy i ich nadrzędny charakter w stosunku do prawa stanowionego przez organy narodowe,

– finansowanie kosztów inwestycji przez budżet Wspólnoty, b) wspólnej organizacji poszczególnych rynków branżowych zgodnie z założeniami Traktatu Rzymskiego organizacja ta jest wewnętrznie

Czytaj

ZASOBY LUDZKIE A KONKURENCYNOŚĆ GOSPODARKI

Jedną z dominujących cech współczesnego rozwoju cywilizacyjnego jest presja konkurencyjności we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują zmiany nie tylko funkcjonowanie gospodarki, ale także mocno zaznaczyły swój udział w innych sferach społecznych.

Radykalnej zmianie, zainicjowanej w 1989 roku, wyrażającej się transformacją makrostruktur społecznych i gospodarczych, decentralizacją prywatyzują i zastępowaniem zasobochłonnego gospodarowania gospodarką opartą na wiedzy, szczególną rolę ogrywają zasoby ludzkie i ich jakość. Kierunek i tempo rozwoju społecznego dokonuje się dzięki implementacji osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii, które zmieniają charakter więzi międzyludzkich i stawiają nowe wyzwania członkom zbiorowości.

Czytaj

Korzystne oddziaływanie na przemiany instytucjonalne

intelektualnego zależą od stopnia jej dojrzałości – innowacyjnej i ekonomicznej, dzięki którym jednostka dysponuje: a) umiejętnością dostrzegania różnorodnych zjawisk, mogących mieć wpływ na jej sytuację,

b) umiejętnością kojarzenia tych zjawisk z poznanymi wzorcami w oparciu o posiadany już zasób wiedzy, c) umiejętnością dostrzegania możliwości i konieczności działania,

Czytaj

Treść Karty Praw Podstawowych

i rządów w Biarritz i Nicei w drugiej połowie roku 2000 zapadła ostateczna decyzja, że Karta nie będzie miała mocy prawnie wiążącej, ale jedynie charakter polityczny.

Treść Karty Praw Podstawowych ujęta w 54 Artykuły nie wyróżnia się oryginalnością. Jest ona w znacznej mierze kompilacją wielu dokumentów międzynarodowych, które wyznaczają zakres praw człowieka, obowiązujących na terenie państw Unii.

Czytaj