Koszty inwestycji

Koszty inwestycji zostały ocenione wstępnie na 89 mld ecu/euro do 2015 roku, przy czym realizacja sieci podstawowej pochłonie dwie trzecie tej kwoty. Największe inwestycje w sieci podstawowej dotyczą Polski: 24,32 mld ecu/euro (tj. 37% wszystkich inwestycji TINA), w tym 10,59 mld na rozwój sieci drogowej i 9,81 mld na rozwój sieci kolejowej. Największy udział w inwestycjach na terenie Polski przewidziano dla korytarzy II, III i VI oraz częściowo I.

Czytaj

Posiadanie za granicą członków rodziny

d) posiadanie za granicą członków rodziny oraz znajomych e) zorganizowane formy migracji zagranicznej. f) Jako przyczyny emigracji najczęściej wymienia się:

g) przeludnienie, wysoki przyrost demograficzny, zwłaszcza w warunkach niedostatku miejsc pracy, niedostatek ziem uprawnych, wysokie bezrobocie h) kryzysowa sytuacja gospodarcza kraju, długoletnia stagnacja ekonomiczna, niski standard materialny ludności

Czytaj

Aktywność zawodowa ludności jako czynnik konkurencyjności

Konkurencyjność na rynkach pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań globalizującej się Europy. Wszystkie społeczeństwa stoją wobec nierozwiązywalnego problemu bezrobocia i wynikających z niego kosztów społecznych i ekonomicznych. Polska należy do krajów, które z problemem tym borykają się od początku transformacji, nie tylko z powodu jego skali (najwyższej w całej Europie), lecz także struktury. Znaczący udział wśród bezrobotnych ludzi młodych jest z jednej strony źródłem potencjalnej przewagi konkurencyjnej, z drugiej zagrożeniem dla rozwoju społecznego, bowiem kapitał tkwiący w jednostkach jest marnotrawiony. Niewykorzystane zasoby motywacji, umiejętności i wiedzy w dłuższej perspektywie mogą stać się barierą rozwoju społecznego.

Czytaj

Tendencje w handlu światowym

Po dekadzie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w której miał miejsce dynamiczny wzrost handlu światowego, nastąpiło spowolnienie tempa jego wzrostu w 2001 i 2002r. Jego średnioroczne tempo wyniosło wtedy tylko około 3-4%.

W tym okresie na kształtowanie się tendencji w handlu światowym wywarły wpływ: a) postępujące procesy integracyjne w gospodarce światowej, w tym zwłaszcza w Europie

Czytaj

Funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Doświadczenia WPR wskazują na to, że polityka ta była prowadzona w zasadzie w dwóch płaszczyznach: wspólnej organizacji rynku produktów rolnych i jednolitego systemu podtrzymywania cen oraz polityki społeczno- strukturalnej .

Polityka dotycząca rynków rolnych obejmuje różne elementy oddziaływania Wspólnoty zwane protekcjonizmem rolnym (interwencja wewnętrzna i zewnętrzna). Wspólną organizacją rynków objęte są niemal wszystkie surowce rolne oraz niektóre produkty przetworzone. Zgrupowane są one w około 20 rynkach branżowych, z których najważniejsze dla Polski to: rynek zbóż i roślin oleistych, rynek mleka i jego produktów, rynek mięsa wołowego i cielęcego, rynek wieprzowiny, rynek cukru, rynek owoców i warzyw. Ponadto, systemem regulacji objętymi są tytoń, chmiel, jedwabniki oraz inne o marginalnym znaczeniu dla Polski jak wino, oliwa z oliwek, itp.

Czytaj

Przesłanki kształtowania europejskiej sieci transportowej

Polityczny, a co za tym idzie gospodarczy podział Europy na dwie części, jaki utrwalił się po II wojnie światowej, miał swoje odzwierciedlenie również w kształcie europejskich połączeń transportowych. Do końca lat 80 funkcjonowały w Europie dwa systemy transportowe, system transportowy obejmujący kraje integrującej się Europy Zachodniej oraz system krajów skupionych wokół b. Związku Radzieckiego. Oba systemy różniły się zasadniczo od siebie, co było widoczne głównie poprzez:

Czytaj

Koncepcja Wspólnej Polityki Rolnej

Całą koncepcję Wspólnej Polityki Rolnej oparto na trzech zasadach : a) wspólnym rynku produktów rolnych, w obrębie którego istnieje swobodny przepływ artykułów rolnych i jednolite reguły interwencji wspólny rynek ma zapewnić wolny obrót żywnością pomiędzy państwami członkowskimi, bez opłat celnych i bez subwencji, które zakłócałyby konkurencję wewnątrz tego rynku

Czytaj

Historyczne i współczesne doktryny praw człowieka

Prawa człowieka, jako instytucja związana z istnieniem prawa i filozofii mają swoje historyczne źródła w doktrynach już starożytnych myślicieli i filozofów.

W czasach starożytnych idee, które obecnie stanowią podstawę praw człowieka, były przedmiotem refleksji na gruncie etyki stanowiącej część filozofii obejmującej swoim zakresem również myśl społeczną. Niektórzy badacze wskazują na jeszcze wcześniejsze źródła praw człowieka, np. Kodeks Hammurabiego mówił, iż władza króla jest po to, aby strzec sprawiedliwości, aby strzec słabych przed złymi uczynkami silnych.

Czytaj