Category Porady

Trzy projekty

Szacowany koszt jej realizacji wynosi ok. 400 mld ecu/euro do 2010 r. Tabela 1 zawiera wykaz priorytetowych projektów zatwierdzonych w Essen.

Trzy projekty z tej listy zostały już zakończone (nr 9, 10, 11), pozostałe zaś znajdują się w fazie realizacji. Powyższe projekty dotyczyły krajów tworzących Wspólnotę w połowie lat dziewięćdziesiątych i nie uwzględniały krajów Europy Środkowej i Wschodniej, starających się już wówczas

Czytaj

Poglądy komisarza UE ds. rolnictwa

Kolejnym powodem krytyki WPR jest nierówny podział korzyści płynących ze wzrostu produkcji pomiędzy krajami Wspólnot, rolnikami i przedsiębiorstwami rolnicy posiadający duże gospodarstwa w regionach

o dobrych warunkach glebowych i klimatycznych bardziej skorzystali z WPR, niż mniejsi producenci usytuowani w niekorzystnych pod tym względem regionach. Degradacja środowiska naturalnego była i jest postrzegana jako rezultat intensywnej działalności rolniczej.

Czytaj

Karta nie ma prawnie wiążącego charakteru

Karta nie ma prawnie wiążącego charakteru, więc trudno jednoznacznie określić wpływ, jaki będzie wywierać na prawo i praktykę praw człowieka instytucji Wspólnot, Unii oraz państw członkowskich.

Prawa i wolności człowieka są chronione przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji , a więc organy Unii jako tzw. ogólne zasady praw wspólnotowego, które służą sądom wspólnotowym jako kryterium oceny prawidłowości działań organów Unii Europejskiej

Czytaj

Karty poza Konwentem Europejskim

Sytuacja zmieniła się radykalnie pod koniec lat 90, gdy pogłębił się proces integracyjny i Unia Europejska powiększyła liczbę krajów ją tworzących. Ta tendencja zaowocowała radykalnym przyrostem dziedzin, które zostały objęte kompetencją Unii – pojawiły się unijne filary. Obok pierwszego, w którym znajdują się tradycyjne polityki wspólnotowe dotyczące regulacji wspólnego rynku, mamy drugi filar- wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, oraz trzeci – kwestie socjalne, bezpieczeństwa obywateli, wymiaru sprawiedliwości. Integracja europejska stała się procesem wszechogarniającym. Zgodnie z logiką tego procesu, w pewnym momencie jego przedmiotem musiały stać się także klasyczne prawa człowieka.

Czytaj

Kryterium długoterminowej stopy procentowej

Kryterium długoterminowej stopy procentowej jest spełnione, gdy średnioroczne, nominalne oprocentowanie długoterminowych (zwykle dziesięcioletnich) obligacji skarbowych w trakcie jednego roku przed przeprowadzoną oceną nie przekracza o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stopy procentowej w trzech krajach UE o najniższej stopie inflacji. Kryterium stopy procentowej można zatem traktować jako rozszerzenie kryterium inflacyjnego, gdyż ocena zbieżności w tym zakresie pozwala sprawdzić wiarygodność trwałego obniżenia stopy inflacji. Dokonana jest

Czytaj

Skargi odszkodowawcze

c) skargi odszkodowawcze (odpowiedzialność pozakontraktowa) (Art. 235 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej Art. 151 Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej),

d) skargi wniesione na podstawie klauzuli arbitrażowej (Art. 238 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej , Art. 153 Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej),

Czytaj

PRZEPŁYWY SIŁY ROBOCZEJ W EUROPIE

Zarys teoretycznych podstaw międzynarodowych przepływów siły roboczej Każdy kraj dysponuje określonymi zasobami czynników wytwórczych, wśród których najważniejszym jest ludność wraz z jej skłonnością do przemieszczania się, czyli zmiany miejsca zamieszkania i/lub pracy wewnątrz kraju bądź regionu, jak również między krajami i regionami. Owe przemieszczanie się to migracje, wewnętrzne bądź zagraniczne. Migracje zagraniczne to wyjazdy (emigracje) ludności z kraju stałego miejsca zamieszkania oraz przyjazdy (imigracje) ludności do kraju w celu osiedlenia się w nim (migracje stałe) lub przebywania na czas określony (migracje czasowe nie związane z turystyką).

Czytaj

Wysokie stopy procentowe

Poziom długoterminowych stóp procentowych obniżył się w Polsce z 10,7% w 2001 roku do poziomu 5,8% w 2003 roku. Główną przyczyną tak pokaźnego spadku stóp procentowych było znaczne ograniczenie w tym okresie stopy inflacji i obniżenie w związku z tym przez NBP podstawowych stóp procentowych banku centralnego (w okresie pomiędzy lutym 2001 a czerwcem 2003 stopę referencyjną NBP obniżono z 19% do poziomu 5,25%, czyli łącznie o 13,75 pkt. proc.). W efekcie w ciągu przeszło 2 lat długoterminowe nominalne stopy procentowe znacząco zbliżyły się do średniego poziomu notowanego w UE, zaś począwszy od 2003 roku Polska spełnia kryterium zbieżności w tym zakresie.

Czytaj