Category Porady

Migracje zagraniczne

W ramach prowadzonej polityki ekonomicznej poszczególne kraje oraz ugrupowania stosują politykę ochrony i regulacji międzynarodowych przepływów ludności, która może przybierać charakter pośredni (stosowanie różnych barier taryfowych i pozataryfowych) lub bezpośredni (wprowadzenie ograniczeń imigracji i emigracji – włącznie z całkowitym zakazem, stosowanie utrudnień typu administracyjnego – wizy, paszporty). Wpływa to na wzrost kosztów, a tym samym prowadzi do zmniejszenia się intensywności migracji. Jednak charakter i intensywność stosowanych barier zależą bardziej od czynników politycznych niż ekonomicznych’1.

Czytaj

W teorii funkcjonowania gospodarki światowej

a) koszty transportu b) koszty komunikowania się partnerów c) koszty związane z pokonywaniem różnorodnych barier związanych z zagraniczną i międzynarodową polityką ekonomiczną

d) koszty pokonywania barier językowych i kulturowych . Im koszty te są niższe, tym wymiana w skali międzynarodowej jest intensywniejsza.

W teorii funkcjonowania gospodarki światowej zakłada się, że czynniki produkcji są mobilne, a ich ceny wyrównują się poprzez migracje. W tradycyjnej teorii rozwoju handlu międzynarodowego przyjmuje się natomiast brak mobilności w skali międzynarodowej. Jednak, jak udowodnili E.Heckscher, B.Ohlin, P.Samuelson oraz A.Lerner, nawet w przypadku braku przepływu czynników produkcji może nastąpić wyrównanie się ich cen poprzez rozwój przepływu towarów między handlującymi ze sobą krajami.

Czytaj

Ludność

Główny motyw skłaniający do przemieszczania się ludności stanowią różnorodne czynniki ekonomiczne. Nie bez znaczenia są jednak również czynniki pozaekonomiczne, takie jak: polityczne, demograficzne, społeczne. Do migracji dochodzi nie na skutek samego oddziaływania tych czynników, lecz na skutek postrzegania ich przez potencjalnych migrantów.

Do czynników ekonomicznych wpływających na poziom i strukturę migracji zalicza się przede wszystkim międzynarodowe zróżnicowanie stawek płac, co z kolei wiąże się z nierównomiernym wyposażeniem krajów/regionów w ten podstawowy czynnik wytwórczy, a także ze zróżnicowaniem poszczególnych krajów pod względem poziomu rozwoju gospodarczego.

Czytaj

Handel zagraniczny Polski usługami w okresie transformacji.

Podobnie jak w przypadku handlu towarami, udział Polski w międzynarodowej wymianie usług był dotychczas marginesowy [ok. 0,6% w 2003 roku]. Było to głównie konsekwencją relatywnie niewielkiego nadal znaczenia usług w tworzeniu PKB i w obrotach zagranicznych Polski [por. tabl. 4].

W okrasie transformacji usługi odgrywały ograniczoną rolę w rozwoju gospodarczym Polski, w tym w jej wymianie zagranicznej. Chyba głównie za względu na traktowanie w Polsce [zresztą nie tylko] sektora usługowego w Polsce do końca lat osiemdziesiątych XX wieku jako sfery nieprodukcyjnej i „trzeciorzędnej” jest to – ogólnie rzecz biorąc – sektor słabo rozwinięty i słabo zaangażowany w odpowiedniej wymianie międzynarodowej. Dzieje się tak mimo tego, że relatywnie dynamicznie się rozwijająca gospodarka narodowa „zgłasza” w okresie transformacji i wysokiego stopnia bezrobocia duże i szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi, zwłaszcza na niektóre ich rodzaje. Z drugiej strony, nawet nie uwzględniając wysokiego przecież bezrobocia, Polska dysponuje poważnym potencjałem wytwórczym i potencjalną podażą w wielu dziedzinach usług. W niektórych z tych dziedzin [np. w transporcie i budownictwie] rozmiary aktualnej podaży przekraczają wręcz rozmiary popytu wewnętrznego. Trzeba jednak od razu dodać, że z omówionych wcześniej względów niezbyt wysoka jest jakość swego rodzaju potencjału świadczeniowego Polski. Dotyczy to zwłaszcza owego potencjału w takich wyspecjalizowanych dziedzinach sektora usługowego, jak usługi finansowe czy też te lekomun ikacyj ne.

Czytaj

Niemieckie społeczeństwo

ie mamy do czynienia z nowymi zjawiskami zachodzącymi w krajach wysoko uprzemysłowionych. Z jednej strony następuje spadek liczby ludności, a tym samym i zasobów pracy (coraz częściej dominuje model rodziny 2+1), zaś z drugiej coraz bardziej widoczny proces starzenia się społeczeństw w państwach Europy Zachodniej . Jak zauważa m.in. R.Mónz, członek Komisji ds. Imigracji w Berlinie „Niemcy stoją w chwili obecnej przed podjęciem zasadniczej decyzji o wymiarze politycznym

Czytaj

Polska jako kraj imigracji i emigracji sity roboczej

Polskę charakteryzuje od wielu lat ujemne saldo migracji zagranicznych. Oznacza to, że więcej obywateli decyduje się na opuszczenie Polski, niż napływa. Podstawową przyczyną takiego postępowania są przede wszystkim względy społeczno – ekonomiczne, takie jak możliwość poprawy warunków życia czy poszukiwanie atrakcyjniejszej pracy umożliwiającej spełnienie zawodowych ambicji.

Czytaj