Category Porady

Trybunał jest właściwy do rozpatrywania wszystkich spraw

-1998 r., w drodze Protokołu Nr 11. Na podstawie tego aktu miejsce dotychczasowych organów orzekających na sesjach od 1 listopada 1998 r., zajął stały Europejski Trybunał Praw Człowieka. W jego składzie zasiadają sędziowie z państw – stron konwencji (a nie jak poprzednio, państw członkowskich Rady Europy).

Trybunał jest właściwy do rozpatrywania wszystkich spraw wniesionych w drodze skargi indywidualnej i międzynarodowej. Jurysdykcja Trybunału obejmuje każde państwo Konwencji.

Czytaj

Finansowanie kosztów inwestycji przez budżet Wspólnoty

– przeniesienie decyzji, dotyczących instrumentarium interwencji na szczebel ponadnarodowy i ich nadrzędny charakter w stosunku do prawa stanowionego przez organy narodowe,

– finansowanie kosztów inwestycji przez budżet Wspólnoty, b) wspólnej organizacji poszczególnych rynków branżowych zgodnie z założeniami Traktatu Rzymskiego organizacja ta jest wewnętrznie

Czytaj

ZASOBY LUDZKIE A KONKURENCYNOŚĆ GOSPODARKI

Jedną z dominujących cech współczesnego rozwoju cywilizacyjnego jest presja konkurencyjności we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują zmiany nie tylko funkcjonowanie gospodarki, ale także mocno zaznaczyły swój udział w innych sferach społecznych.

Radykalnej zmianie, zainicjowanej w 1989 roku, wyrażającej się transformacją makrostruktur społecznych i gospodarczych, decentralizacją prywatyzują i zastępowaniem zasobochłonnego gospodarowania gospodarką opartą na wiedzy, szczególną rolę ogrywają zasoby ludzkie i ich jakość. Kierunek i tempo rozwoju społecznego dokonuje się dzięki implementacji osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii, które zmieniają charakter więzi międzyludzkich i stawiają nowe wyzwania członkom zbiorowości.

Czytaj

Korzystne oddziaływanie na przemiany instytucjonalne

intelektualnego zależą od stopnia jej dojrzałości – innowacyjnej i ekonomicznej, dzięki którym jednostka dysponuje: a) umiejętnością dostrzegania różnorodnych zjawisk, mogących mieć wpływ na jej sytuację,

b) umiejętnością kojarzenia tych zjawisk z poznanymi wzorcami w oparciu o posiadany już zasób wiedzy, c) umiejętnością dostrzegania możliwości i konieczności działania,

Czytaj

Treść Karty Praw Podstawowych

i rządów w Biarritz i Nicei w drugiej połowie roku 2000 zapadła ostateczna decyzja, że Karta nie będzie miała mocy prawnie wiążącej, ale jedynie charakter polityczny.

Treść Karty Praw Podstawowych ujęta w 54 Artykuły nie wyróżnia się oryginalnością. Jest ona w znacznej mierze kompilacją wielu dokumentów międzynarodowych, które wyznaczają zakres praw człowieka, obowiązujących na terenie państw Unii.

Czytaj

Koszty inwestycji

Koszty inwestycji zostały ocenione wstępnie na 89 mld ecu/euro do 2015 roku, przy czym realizacja sieci podstawowej pochłonie dwie trzecie tej kwoty. Największe inwestycje w sieci podstawowej dotyczą Polski: 24,32 mld ecu/euro (tj. 37% wszystkich inwestycji TINA), w tym 10,59 mld na rozwój sieci drogowej i 9,81 mld na rozwój sieci kolejowej. Największy udział w inwestycjach na terenie Polski przewidziano dla korytarzy II, III i VI oraz częściowo I.

Czytaj

Posiadanie za granicą członków rodziny

d) posiadanie za granicą członków rodziny oraz znajomych e) zorganizowane formy migracji zagranicznej. f) Jako przyczyny emigracji najczęściej wymienia się:

g) przeludnienie, wysoki przyrost demograficzny, zwłaszcza w warunkach niedostatku miejsc pracy, niedostatek ziem uprawnych, wysokie bezrobocie h) kryzysowa sytuacja gospodarcza kraju, długoletnia stagnacja ekonomiczna, niski standard materialny ludności

Czytaj

Aktywność zawodowa ludności jako czynnik konkurencyjności

Konkurencyjność na rynkach pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań globalizującej się Europy. Wszystkie społeczeństwa stoją wobec nierozwiązywalnego problemu bezrobocia i wynikających z niego kosztów społecznych i ekonomicznych. Polska należy do krajów, które z problemem tym borykają się od początku transformacji, nie tylko z powodu jego skali (najwyższej w całej Europie), lecz także struktury. Znaczący udział wśród bezrobotnych ludzi młodych jest z jednej strony źródłem potencjalnej przewagi konkurencyjnej, z drugiej zagrożeniem dla rozwoju społecznego, bowiem kapitał tkwiący w jednostkach jest marnotrawiony. Niewykorzystane zasoby motywacji, umiejętności i wiedzy w dłuższej perspektywie mogą stać się barierą rozwoju społecznego.

Czytaj