Category Porady

Tendencje w handlu światowym

Po dekadzie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w której miał miejsce dynamiczny wzrost handlu światowego, nastąpiło spowolnienie tempa jego wzrostu w 2001 i 2002r. Jego średnioroczne tempo wyniosło wtedy tylko około 3-4%.

W tym okresie na kształtowanie się tendencji w handlu światowym wywarły wpływ: a) postępujące procesy integracyjne w gospodarce światowej, w tym zwłaszcza w Europie

Czytaj

Funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Doświadczenia WPR wskazują na to, że polityka ta była prowadzona w zasadzie w dwóch płaszczyznach: wspólnej organizacji rynku produktów rolnych i jednolitego systemu podtrzymywania cen oraz polityki społeczno- strukturalnej .

Polityka dotycząca rynków rolnych obejmuje różne elementy oddziaływania Wspólnoty zwane protekcjonizmem rolnym (interwencja wewnętrzna i zewnętrzna). Wspólną organizacją rynków objęte są niemal wszystkie surowce rolne oraz niektóre produkty przetworzone. Zgrupowane są one w około 20 rynkach branżowych, z których najważniejsze dla Polski to: rynek zbóż i roślin oleistych, rynek mleka i jego produktów, rynek mięsa wołowego i cielęcego, rynek wieprzowiny, rynek cukru, rynek owoców i warzyw. Ponadto, systemem regulacji objętymi są tytoń, chmiel, jedwabniki oraz inne o marginalnym znaczeniu dla Polski jak wino, oliwa z oliwek, itp.

Czytaj

Przesłanki kształtowania europejskiej sieci transportowej

Polityczny, a co za tym idzie gospodarczy podział Europy na dwie części, jaki utrwalił się po II wojnie światowej, miał swoje odzwierciedlenie również w kształcie europejskich połączeń transportowych. Do końca lat 80 funkcjonowały w Europie dwa systemy transportowe, system transportowy obejmujący kraje integrującej się Europy Zachodniej oraz system krajów skupionych wokół b. Związku Radzieckiego. Oba systemy różniły się zasadniczo od siebie, co było widoczne głównie poprzez:

Czytaj

Koncepcja Wspólnej Polityki Rolnej

Całą koncepcję Wspólnej Polityki Rolnej oparto na trzech zasadach : a) wspólnym rynku produktów rolnych, w obrębie którego istnieje swobodny przepływ artykułów rolnych i jednolite reguły interwencji wspólny rynek ma zapewnić wolny obrót żywnością pomiędzy państwami członkowskimi, bez opłat celnych i bez subwencji, które zakłócałyby konkurencję wewnątrz tego rynku

Czytaj

Historyczne i współczesne doktryny praw człowieka

Prawa człowieka, jako instytucja związana z istnieniem prawa i filozofii mają swoje historyczne źródła w doktrynach już starożytnych myślicieli i filozofów.

W czasach starożytnych idee, które obecnie stanowią podstawę praw człowieka, były przedmiotem refleksji na gruncie etyki stanowiącej część filozofii obejmującej swoim zakresem również myśl społeczną. Niektórzy badacze wskazują na jeszcze wcześniejsze źródła praw człowieka, np. Kodeks Hammurabiego mówił, iż władza króla jest po to, aby strzec sprawiedliwości, aby strzec słabych przed złymi uczynkami silnych.

Czytaj

Konwergencja realna

Dla poprawności funkcjonowania UGW nie wystarczy tylko jednorazowe wypełnienie kryteriów z Maastricht. Elementem ryzyka są bowiem dodatkowo rozbieżności strukturalne oraz różnice w poziomie życia

w Polsce i krajach strefy euro. Zbieżność nominalna musi zatem iść w parze ze zbieżnością realną. Realna konwergencja oznacza trwałe dostosowanie strukturalne gospodarki do gospodarek krajów Unii, którego efektem jest spełnienie warunków konwergencji i trwałe ich utrzymanie, co oznacza również długookresową stabilizację makroekonomiczną.

Czytaj

Rozmieszczenie cudzoziemców na terenie Niemiec

– ok. 11,2%, Ameryka – ok. 6,5%, Afryka – ok. 4,1%, Australia – ok.0,4%) . Rozmieszczenie cudzoziemców na terenie Niemiec jest bardzo zróżnicowane. Aż 70% wszystkich imigrantów żyje zaledwie w czterech (zachodnich) landach: Badenii – Wirtenbergii, Bawarii, Hesji i Nadrenii Północnej – Westfalii. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż te landy charakteryzują się stosunkowo niską stopą bezrobocia (odpowiednio w 2002 roku: 5,4%, 6,0%, 6,9%, 9,2%, podczas gdy stopa bezrobocia w landach wschodnich wynosiła ok. 15-20%) . W wielkich aglomeracjach na terenie starych landów oraz w Berlinie mieszka dwa razy więcej imigrantów niż na obszarach wiejskich. W Stuttgardzie, Frankfurcie n.Menem, Monachium, Hamburgu oraz Kolonii ich udział przewyższa 15% zamieszkałej ludności.

Czytaj

Kryterium kursu walutowego

Kryterium kursu walutowego dotyczy uczestnictwa narodowej waluty w mechanizmie kursowym ERM II przez okres minimum 2 lat. Warunkiem uznania kursu waluty za stabilny jest utrzymywanie wahań parytetu waluty narodowej w stosunku do euro w paśmie ± 15% bez dokonywania w tym czasie dewaluacji. Ponadto w okresie tym nie mogą wystąpić „poważne napięcia” na rynku walutowym. Umiejętność ustabilizowania kursu waluty krajowej w stosunku do euro może być uznana za miarę gotowości kraju do przyjęcia wspólnej waluty bez narażania się na wystąpienie trudności w realnej sferze gospodarki.

Czytaj