Skargi odszkodowawcze

c) skargi odszkodowawcze (odpowiedzialność pozakontraktowa) (Art. 235 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej Art. 151 Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej),

d) skargi wniesione na podstawie klauzuli arbitrażowej (Art. 238 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej , Art. 153 Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej),

e) skargę odwoławczą do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji (Art. 225 Traktatu o Utworzeniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>