Wysokie stopy procentowe

Poziom długoterminowych stóp procentowych obniżył się w Polsce z 10,7% w 2001 roku do poziomu 5,8% w 2003 roku. Główną przyczyną tak pokaźnego spadku stóp procentowych było znaczne ograniczenie w tym okresie stopy inflacji i obniżenie w związku z tym przez NBP podstawowych stóp procentowych banku centralnego (w okresie pomiędzy lutym 2001 a czerwcem 2003 stopę referencyjną NBP obniżono z 19% do poziomu 5,25%, czyli łącznie o 13,75 pkt. proc.). W efekcie w ciągu przeszło 2 lat długoterminowe nominalne stopy procentowe znacząco zbliżyły się do średniego poziomu notowanego w UE, zaś począwszy od 2003 roku Polska spełnia kryterium zbieżności w tym zakresie.

W ostatnim jednak czasie (od połowy 2003 roku) obserwowane jest odwrócenie korzystnej tendencji w zakresie stóp procentowych. Wynika to w dużej mierze z nawrotu presji inflacyjnej, spadku kursu walutowego oraz rosnącej niepewności, co do polityki fiskalnej według danych Eurostat w okresie od września 2003 roku do sierpnia 2004 roku średni poziom długoterminowej stopy procentowej wyniósł 6,9% .

Wysokie stopy procentowe mogą mieć negatywny wpływ na zmiany kursu złotego w trakcie uczestniczenia w Europejskim Mechanizmie Kursowym II (Exchange Rate Mechanism II). Może on utrzymywać się ponad poziom paiytetu (w przedziale dodatnim będzie następowała aprecjacja waluty polskiej). W takim przypadku pod koniec okresu uczestniczenia w ERM II konieczne będzie podjęcie decyzji o utrzymaniu bądź zmianie parytetu .

Zdaniem wielu ekonomistów (m. in. W. Orłowskiego) kryterium zbieżności stóp procentowych osiągnięte zostanie w sposób nieomal automatyczny w momencie, gdy kurs walutowy zostanie ustabilizowany, rynek kapitałowy całkowicie otwarty a pozycja fiskalna rządu ustabilizowana .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>